Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban
2. A tárgy angol címe Interacting Spin Systems in Real Materials
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kézsmárki István beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2012.06.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2012.09.19.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kvantummechanika, statisztikus fizika és szilárdtestfizika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy célja különböző Mott-szigetelők mágneses tulajdonságainak megértése nemcsak elméleti szinten, hanem kísérleti vonatkozásban is. Vázlatos tematika: - Spin-hullámok LaCu2O4-ben és más antiferromágnesekben. S=1/2 spin láncok gerjesztései. Gerjesztések tiszta és dópolt S=1 spin láncokban. Spin-létrák mágneses térben. Mágnesezettségi platók SrCu2(BO3)2-ban. Han bíbor (BaCuSi2O6) mágneses térben. - Mágnesezettségi platók frusztrált rendszerekben: a kvantum fluktuációk és a rácstorzulások szerepe. - Spin jég (pl. Dy2Ti2O7): alapállapoti degeneráció, mágneses monopólusok. Nematikus és multipoláris rendeződes frusztrált rendszerekben. Multiferroikus anyagok. - Két- (Na2IrO3) és háromdimenziós (Na4Ir3O8) irídium oxidok : az erős spin-pálya csatolás szerepe.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
az előadások látogatása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Patrik Fazekas: Lecture notes on electron correlation and magnetism (World Scientific, Singapore, 1999).
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
48
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Penc Karlo
tudományos tanácsadó
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György