Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fotonika optikai alapjai
2. A tárgy angol címe Optical Fundamentals of Photonics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Gyímesi Ferenc beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.02.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.03.27
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematikai analízis, lineáris rendszer-leírás, elektromágneses terek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Villamosmérnöki MSC szakirányú képzés tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Fénytani modellek. Fényterjedés és képalkotás. Képalkotó eszközök, képhibák. Fényinterferencia, fénydiffrakció. Analóg és digitális holográfia és alkalmazásai: látvány-hologram, méréstechnikai alkalmazások, holografikus optikai elemek. Elektromágneses fényelmélet. Fénytörés, fényvisszaverődés. Hullámterjedés diszperzív és abszorbeáló közegben. Fénypolarizácó, polarizációs eszközök. Statisztikus optika. A fény statisztikus tulajdonságai. Időbeli és térbeli koherencia. Részlegesen koherens fény interfer enciája. Fourier-optika. Fényhullámtér Fourier-előállítása. Alkalmazások: fényterjedés szabad térben, optikai Fourier-transzformáció, fényelhajlás, képalkotás Fourier-optikája, térszűrés, optikai összeköttetés. Kristályoptika. Fényterjedés anizotróp kristályban. Optikai aktivitás. Faraday-hatás. Polarizációs eszközök. Elektro- és akusztooptika elemei. Nyaláboptika. Gauss-nyaláb. Áthaladás optikai elemeken. Hermite-Gauss-nyaláb. Rezonátoroptika. Sík- és gömbtükör-rezonátor. Rezonátor-veszteségek. Stabilitási feltétel. Rezonancia-frekvenciák. Fotonok és atomok. Elemi sugárzási folyamatok. Sugárzási spektrum, vonalalak-függvény. Fényforrások. Lézer-erősítők és -oszcillátorok. A lézerműködés fenomenológikus elmélete. A lézerfény jellemzői. Gyakorlati lézerek, alkalmazások.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi 30-30 %-os, illetve 40 %-os együttes követelménnyel vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga; osztályzat kialakítása: 25 % zárthelyi,75 % vizsgaeredmény.
13. Pótlási lehetőségek
A zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolhatók.
14. Konzultációs lehetőségek
Fogadóórán, illetve egyéni megbeszélés szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Füzessy Zoltán: Fotonika optikai alapjai I, Műegyetemi Kiadó, 05025
Füzessy Zoltán: Fotonika optikai alapjai II, Műegyetemi Kiadó, 05026
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Füzessy Zoltán
emeritus professzor
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György