Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Paradox kvantum világ
2. A tárgy angol címe Paradox Quantum World
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX02 Matematika 2a
4.2 BMETE90AX03 Matematika 2b
4.3 BMETE90AX05 Analízis 2
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Orosz László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2012.10.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.04.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Az elemi analízis alapfogalmai. A lineáris terek alapfogalmai. Koplex számok algebrája
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Mérnök MSc hallgatók szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Cél: A korszerű kvantummechanikai szemlélet kialakítása és a kvantuminformatika fizikai alapjainak megismerése. A kvantummechanika kialakulásának rövid történeti összefoglalása. A kvantummechanika axiómáinak induktív származtatása . A kétállapotú rendszerek matematikai tárgyalása. A Kvantummechanika "értelmezése". A kvantummechanikai méréselmélet alapjai. Bohr-Einstein-Koppenhága. Schrödinger macskája és Wigner barátja. Az "idő" fogalma a kvantummechanikában. Az energia és az idő. Az idő "iránya". Zeno paradoxon. A rejtett paraméterek. Az EPR paradoxon. A Bell egyenlőtlenségek, indukció-lokalitás-realitás. A Kvantumoptika alapgondolata és kísérleti inspirációi (a fotonok világa). A "két réses kísérlet" és paradoxonai. Kísérleti megvalósítások. Mach-Zehnder interferométer. Késleltetett választás. Kölcsönhatás mentes mérés. Kvantumradír. A "Bell bázis". Kvantumteleportáció. A kvantuminformatika alapgondolata. Kvantum titkosítás. A kvantumszámítógépek működésének az alapötlete. Dekoherencia problémája.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 db Zárthelyi vizsga-
időszakban
Vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
A TVSZ szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadásvázlat kézirat. Wikipedia.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Orosz László
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András