Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optika
2. A tárgy angol címe Optics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF04 KísérletiFizika3
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
-
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Richter Péter beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.11.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.03.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematika, fizika, elektrodinamika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Fénymodellek, Fermat-elv, Huygens-elv. Fény reflexiója és transzmissziója sík határfelületen. Totálreflexió, elhaló hullám. Geometriai optika. Paraxiális optika, mátrix optika. Fősíkok fogalma. Interferencia, egysugaras többs ugaras, interferométerek (Michelson, Mach-Zender). Optikai rács felbontóképessége. Vékonyréteg-rendszerek értelmezése mátrix formalizmussal. Antireflexiós réteg, interferencia tükör. Fabry-Perot interferométer. Diffrakció, Fresnel-Kirchoff és Rayligh-Sommerfeld formulák. Fraunhofer és Fresnel diffrakció. Négyszög és körapertúra. Szinuszos rács Fraunhofer diffrakciós képe. Polarizáció. Polarizáció érzékeny optikai elemek. Kettőstörés. Ordinárius és extraordinárius nyaláb. Fény terjedése anizotróp közegben. Polarizációs prizmák. Fázistoló és polarizációt forgató lemezek. Fény és anyag kölcsönhatása. Energia szintek, populáció inve rzió. Spontán emisszió. Indukált emisszió, és abszorbció. Lézerek, rezonátorok, erősítés, pumpálás. Időbeli és térbeli koherencia. Akusztoo ptika. Planár hullámvezető módusai. Sugároptikai leírás. Terjedési együttható. A módusegyenlet grafikus megoldása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 ZH, házi feladatok vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pót ZH
14. Konzultációs lehetőségek
heti 1 ó
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Richter Péter: Bevezetés a Modern Optikába I.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
16
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
6
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
16
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Richter Péter
egyetemi tanár
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter