Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Lézertechnika
2. A tárgy angol címe Laser Technique
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF04 KisérletiFizika3
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lőrincz Emőke beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.11.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.03.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Fizika, matematika, optika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
- Fény és anyag kölcsönhatása, spontán emisszió, abszorpció, indukált emisszió. Koherens optikai erősítő. Gerjesztési módok a gyakorlatban. Az erősítés telítődése. Inhomogén és homogén erősítésű közegek eltérő tulajdonságai. · Folyamatos és impulzusban való lézerműködés, erősítési és fázisfeltétel. Visszacsatoló rendszer: optikai rezonátor jellemzői, módusok meghatározása. Erősítés és Q-kapcsolás, móduscsatolás. · Lézerfény tulajdonságai: sávszélesség, koherencia, irányítottság, fényesség. · Lézertípusok: szilárdtest, félvezető, gáz, folyadék és egyéb lézerek. · Lézeralkalmazások: ipari, orvosi, híradástechnikai, méréstechnikai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi a 7. és a 14. héten. A zárthelyik eredménye alapján megajánlott osztályzat. vizsga-
időszakban
A megajánlott osztályzat szóbeli javítása. Térítés ellenében a sikertelen ZH-k egyszeri javítása.
13. Pótlási lehetőségek
Igazolt hiányzás miatt elmaradt ZH egyszeri pótlása félév közben, illetve a vizsgaidőszakban.
14. Konzultációs lehetőségek
Zárthelyik előtt konzultáció előre egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Bevezetés a modern optikába, III. kötet (050393 számú jegyzet)
Svelto: Principles of lasers
Tanszéki honlapról letölthető segédanyag.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
5
16.3 Felkészülés zárthelyire
25
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
2
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lőrincz Emőke
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter