Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mikroszkópia
2. A tárgy angol címe Microscopy
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF04 KisérletiFizika3 BMETE12AF01 Optika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Maák Pál beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.11.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.03.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Optika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. A mikroszkóp története, az összetett optikai mikroszkóp kialakulása. A modern mikroszkópiai technikák rövid áttekintése, osztályozása. 2. Az optikai mikroszkóp geometriai optikai alapjai. A képalkotás Abbe féle elmélete. A mikroszkóp feloldóképességének becslé se a diffrakcióelmélet alapján. 3. Az összetett optikai mikroszkóp felépítése, a leképező rendszer és a megvilágító rendszer szerepe. Az objektív és az okulár specifikus tulajdonságai. Az immerziós-folyadék szerepe 4. A leképzés hibái, fényerő, mélység-élesség. Az optikai tervezés szempontjai, módszerei. 5. Megvilágítási technikák: rekeszlapok, ferde megvilágítás, sötét látóterű megvilágítás, 3D kondenzor, mintaelőkészítés 6. Fáziskontraszt eljárás és a polarizációs mikroszkóp – fizikai optikai háttér és megvalósítás 7. Optikai mikroszkóp használata - gyakorlat 8. A felbontás növelésének elvi és gyakorlati korlátai. 9. A látott illetve rögzített kép kiértékelése, optikai és számítógépes képfeldolgozási módszerek 10. A mikroszkópia újabb irányzatainak áttekintése: konfokális, Röntgen, UV, fluoreszcens, sokfotonos, optikai mikroszkópok, elektronmikroszkópok, atomi erő mikroszkóp és alagútmikroszkóp 11. Konfokális és sokfotonos mikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés 12. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópok valamint analitikai elektronmikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés 13. Pásztázó elektronmikroszkóp gyakorlati megismerése 14. Alagút, atomerő és egyéb pásztázó mikroszkópok tárgyalása, paraméterei
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 zh vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 pót ZH
14. Konzultációs lehetőségek
Órarendi órák alatt, hallgatói igény szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Saját jegyzet
Bevezetés a modern optikába I-III. kötet
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
58
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Maák Pál
egyetemi adjunktus
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter