Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Elektrodinamika alapjai
2. A tárgy angol címe Foundations of electrodynamics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF12 Mechanika BMETE11AF07 MechanikaGyak
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
ElméletiFizika1, Elektrodinamika és relativitáselmélet
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Koppa Pál beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.11.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.03.31.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematikai analízis, algebra, kísérleti fizika, mechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya szakirányváltás esetén
11. A tárgy részletes tematikája
Maxwell egyenletek. Szigetelők, vezetők, (stacionárius) áramok, sztatikus elektromos és mágneses tér. Skalár- és vektorpotenciál. Időfüggő elektromos és mágneses tér, eletromágneses hullámok. Eletromágneses tér anyagi közegben. Az elektromágneses tér energiája és impulzusa. A speciális relativításelmélet alapjai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A gyakorlatokon való rendszeres, aktív munka, házi feladatok elvégzése. Óraközi rövid zárthelyik. vizsga-
időszakban
Vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Javító zárthelyi.
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika
Gombás P. és Kisdi D.: Bevezetés az elméleti fizikába I.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
18
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Koppa Pál
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
Dr. Orosz László
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter