Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés az alkalmazott anyagtudományba
2. A tárgy angol címe Introduction into Applied Materials Science
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Réti Ferenc beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.05.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.07.08.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Előző félévekben elsajátított fizikai ismeretekre alapozva.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
BSc képzés (5. félév) szabadon választható tárgya (TTK, VIK, VBK, GPK…).
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy korábbi ismeretekre alapozva törekszik az alkalmazott fizika iránti érdeklődés felkeltésére . Tárgyalt tématerületek: Anyagtudomány és mérnöki tevékenység. Modern anyagok, a velük szembeni követelmények. Az első és máűsodrendű kémiai kötőerők szerepe az anyagok tulajdonságaiban. Kémiai potenciál, egyensúlyi állandó, az egyensúly befolyásolása. Termokémia, Hess tétel, Born-Haber ciklus. A kémiai kinetika alapjai, a reakciósebességi egyenletek. Arrhenius és Eyring egyenlet. A kristály hibahelyeinek egyensúlyi koncentrációja, annak összefüggése a hibahelykeltés energiájával. A diffúzió alapjai: hajtóerő, fenomenologikus leírás, Fick törvények, elektromigráció. A hőmérséklet hatása a diffúziósebességre. Szegregáció. Kémiai reakció és diffúzió együttes hatása. Monomerek, oligomerek, polimerek. A polimerek felépítésének anyagszerkezeti alapjai. A polimermolekulák alakja és szerk ezete. Kristályosság polimerek esetében. Adalékok és töltőanyagok. Alternatív energiaforrások és energiahordozók; a kérdéskör ellentmondásai. Hidrogéngazdaság, bioetanol. Tüzelőanyag cellák, m int folyamatos kémiai áramforrások. Érzékelők a mérnöki tudományban. Alapelvek, fizikai és kémiai szenzorok. Nyomásérzékelők, hőmérők, nyúlásmérő bélyegek, mágneses érzékelők. Roncsolásmentes anyagvizsgálat. Ultrahangos repedésvizsgálat, röntgenvizsgálat, mágneses elveket használó vizsgálatok. Konkré t alkalmazási példák, sínek és vegyipari berendezések vizsgálata.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Részvétel az előadások 70%-án. vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tisza M.: Az anyagtudomány alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008
P.W.Atkins, Fiziai-kémia, Tankönyvkiadó, 2002
W.D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering, An Introduction, John Wiley and Sons Inc., Sixth edition, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
4
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Réti Ferenc
tudományos főmunkatárs
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter