Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába
2. A tárgy angol címe Introduction to the Physics of Ultrafast Pulses
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE12AF01 Optika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Maák Pál beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
optikai, kísérleti fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egyre nagyobb teret nyerő femtoszekundumos és pikoszekundumos impulzusok természetével, különleges viselkedésével és mindennapjaink részévé váló alkalmazásaikkal. Magyarországon épül az európai kutatás egyik lézertechnikai zászlóshajójának számító ELI ALPS intézet, amelyben ultrarövid impulzusú nagy teljesítményű lézerek és az álta luk keltett még rövidebb attoszekundumos impulzusok szolgálják az anyag fizikai megismerését minden eddiginél nagyobb energiájú és rövidebb gerjesztő és mérő folyamatok útján. A tárgy egyik célja, hogy a BSc szinten diplomázó hallgatók sikerrel kapcsolódhassanak be az ezirányú fejlesztésekbe vagy bármilyen más területen sikerrel dolgozhassanak, ahol ez a technológia használatos (távközlés, adattárolás, mikroszkópia, sebészet stb.) Részletes tematika: 1. Ultrarövid impulzusok sajátosságai, frekvenciaspektruma, terjedése 2. Az ultrarövid impulzusok minősít ése, mérése 3. Ultrarövid impulzusmérés laboratóriumi bemutató, impulzusfajták 4. A diszperzió matematikai kezelése, a diszperzió -kompenzáció elmélete, matematikai modellje 5. A diszperzió gyakorlati fajtái, mérése, gyakorlati kompenzálási technikák 6. Diszperzió -kompenzáció laboratóriumi vizsgálata 7. Ultrarövid impulzusok keltése, ultrarövid impulzusú lézerek fajtái, jellemzői 8. Ultrarövid impulzusú festék-, szilárdtest- és szállézerek elemzése, összehasonlítása 9. Az ultrarövid impulzusok terjedése szálban, szolitonok, spektrumkiszélesedés 10. Impulzusok erő sítése, csörpölt erősítés, parametrikus erősítés 11. Ultrarövid impulzusokon alapuló lézermikroszkópia 12. Lézermikroszkóp gyakorlati bemutató laboratóriumban, impulzusparaméterek képre gyakorolt hatásának viszgálata 13. Egyéb impulzus-lézer alkalmazások: anyagmegmunkálás, sebészet, litográfia 14. Impulzusokon alapuló adatátvitel üvegszálakban és szabad téren: elérhető paraméterek, összehasonlítás
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Órai munka és 2 db házi feladat alapján vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
Igazolt hiányzás esetén a félév során két pótlási lehetőséget biztosítunk
14. Konzultációs lehetőségek
egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A kurzushoz segédanyagokat biztosítunk nyomtatott vagy elektronikus formában
R. Paschotta: Encyclopedia of Laser Physics and Technology, John Wiley & Sons, 2008
Wolfgang Demtröder: Laser Spectroscopy Vol. 2., Springer, 2008
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
32
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Maák Pál
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter