Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizikai problémák megoldása
2. A tárgy angol címe Solving Physical Problems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Richter Péter beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.04.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.05.13.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Műszaki, vagy természettudományos BSc fizika ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Alkalmazott Fizika szakirányhoz szükséges ismeretek elsősorban nem fizikus BSc képzésből jövő MSc hallgatók számára
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy a klasszikus és modern fizika nagy részét felöleli és a hangsúlyt a fizika gyakorlati alkalmazására helyezi, az isme reteket mind az előadáson, mind a gyakorlatokon konkrét fizikai feladatok megoldása alapján sajátíttatja el. Az előadáson a feladatok megoldása során felelevenítjük és elmélyítjük az addig tanult fizikai ismereteket, a gyakorlatokokon ezekre az ismeretekre alapozva egyszerűb b feladatok megoldásával foglalkozunk. A tematika a Feynman ‘Mai Fizika’ c. könyvsorozat filozófiája alapján halad. Nem szabdalja szét a fizikát függetlennek látszó résztudományokra, hanem egységes fizika gondolkodásmód kialakítására törekszik. Az egyes feladatokban több részterület együttesen jelenik meg. A tematika heti bontásban: 1.Tömegpont. Kinematika. Dinamika. Inerciarendszerek. Munka. Merev testek. Egyensúly. 2. Atomok mozgása. Megmaradási tételek. Newton törvények. Gravitáció. Energiamegmaradás. 3. Forgó mozgások. Tehetelenségi nyomaték. Rez gések. Lineáris rendszerek. 4. Gázok és szilárdtestek. Nyomás. Szórás. Diffúzió. Statisztikus fizika. 5. Geometria és fizikai optika. Interferencia és diffrakció. Törésmutató. Fényszóródás. 6. Erőterek. Gauss tétel. Töltött részecskék nem relativisztikus mozgása.. Elektroszt atikus energia. Dielektrikumok. Szigetelők. 7. Mágnesség. Mikrofizikája. Biot–Savart törvény. Vektorpotenciál. Indukció. Váltóáramú körök. 8. Hullámegyenlet. Sajátrezgések, Fourier analízis. Elektrodinamika. Elektromágneses hullámok. A speciális relativitás elmélete. Négyesvektorok. Energia-Impulzus 4vektor. 9. Maxwell–egyenletek. k. Megoldásuk. Térerősségek Lorentz–transzformációja. Mozgó töltés tere. 10. Relativisztikus elektrodinamika. Doppler – effektus. Térenergia. 10. Retardált és avanzsált potenciálok. Compton–effektus. 11-12. Kvantum-mechanika alapjai. 13-14. Szilárdtestfizika. Rácsrezgések. Fononok. Félvezetők. P-N átmenet.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Legalább 70%os részvétel (ea.+gy.), 3 ZH, ebből kettő pótolható. Heti 2 házifeladat beadása. AHf-ok nem pótolhatóak. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 pót ZH a pótlási héten mindhárom ZH anyagából
14. Konzultációs lehetőségek
Szükség esetén az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands, „Mai Fizika” Műszaki Könyviadó, 1988, A.P. Lavenjok „Mai Fizika 10 - Feladat-
megoldások, H. D. Young, R. A. Freedman: „Sears and Zemansky University Physics”, Addison Wesley, USA, Vol 1-3, 2000
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
26
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Richter Péter
egyetemi tanár
Atomfizika Tanszék
Dr. Sólyom András
egyetemi adjunktus
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter