Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizikai problémák megoldása
2. A tárgy angol címe Solving Physical Problems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Richter Péter beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.09.17.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Műszaki, vagy természettudományos BSc fizika ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Alkalmazott fizikus szakirány kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy a klasszikus és modern fizika nagy részét felöleli és a hangsúlyt a fizika gyakorlati alkalmazására helyezi, az ismereteke t mind az előadáson, mind a gyakorlatokon konkrét fizikai feladatok megoldása alapján sajátíttatja el. Az előadáson a feladatok meg oldása során felelevenítjük és elmélyítjük az addig tanult fizikai ismereteket, a gyakorlatokokon ezekre az ismeretekre alapozva egyszerűb b feladatok megoldásával foglalkozunk. A tematika a Feynman ‘Mai Fizika’ c. könyvsorozat filozófiája alapján halad. Ne m szabdalja szét a fizikát függetlennek látszó résztudományokra, hanem egységes fizika gondolkodásmód kialakítására törekszik. Az egyes feladatokban több részterület együttesen jelenik meg. A tematika heti bontásban: 1.Tömegpont. Kinematika. Dinamika. Inerciarendszerek. Munka. Merev testek. Egyensúly. 2. Atomok mozgása. Megmaradási tételek. Newton törvények. Gravitáció. Energiamegmaradás. 3. Forgó mozgások. Tehetelenségi nyomaték. Rez gések. Lineáris rendszerek. 4. Gázok és szilárdtestek. Nyomás. Szórás. Diffúzió. Statisztikus fizika. 5. Geometria és fizikai optika. Interferencia és diffrakció. Törésmutató. Fényszóródás. 6. Erőterek. Gauss tétel. Töltött részecskék nem relativisztikus mozgása.. Elektroszt atikus energia. Dielektrikumok. Szigetelők. 7. Mágnesség. Mikrofizikája. Biot–Savart törvény. Vektorpotenciál. Indukció. Váltóáramú körök. 8. Hullámegyenlet. Sajátrezgések, Fourier analízis. Elektrodinamika. Elektromágneses hullámok. A speciális relativitás elmélete. Négyesvektorok. Energia-Impulzus 4vektor. 9. Maxwell–egyenletek. k. Megoldásuk. Térerősségek Lorentz–transzformációja. Mozgó töltés tere. 10. Relativisztikus elektrodinamika. Doppler – effektus. Térenergia. 10. Retardált és avanzsált potenciálok. Compton–effektus. 11-12. Kvantum-mechanika alapjai. 13-14. Szilárdtestfizika. Rácsrezgések. Fononok. Félvezetők. P-N átmenet.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Legalább 70%os részvétel (ea.+gy.), 3 ZH, ebből kettő pótolható. Heti 2 házifeladat beadása. AHf-ok nem pótolhatóak. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 pót ZH a pótlási héten mindhárom ZH anyagából
14. Konzultációs lehetőségek
Szükség esetén az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands, „Mai Fizika” Műszaki Könyviadó, 1988, A.P. Lavenjok „Mai Fizika 10 - Feladat-
megoldások, H. D. Young, R. A. Freedman: „Sears and Zemansky University Physics”, Addison Wesley, USA, Vol 1-3, 2000
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
36
16.4 Zárthelyik megírása
6
16.5 Házi feladat elkészítése
68
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Richter Péter
egyetemi tanár
Atomfizika Tsz.
Dr. Sólyom András
egyetemi adjunktus
Atomfizika Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter