Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optikai anyagok és technológiák
2. A tárgy angol címe Optical Materials and Technologies
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kocsányi László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.10.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
matematika, fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
Ez, a mesterszakon (MSc) előadásra kerülő tárgy az elektromágneses fényelmélet és a szilárdtestfizika eredményeire alapozva megismerteti a hallgatóságot a fény és anyag közötti kölcsönhatás gyakorlati megvalósulásával. Tárgyalja az optikai elemek előállítására alk almazható anyagokat és azok legfontosabb tulajdonságait. Ismerteti az előállítási technológiákat és azok eszköz rendszerét, beleértve a a tömbi üveg és kristályos alapanyagok tulajdonságait meghatározó (orientáció) és módosító (diffúzió, ioncsere, protoncsere stb.) technológiákat, a legfontosabb felületkialakító eljárásokat (csiszolás, polírozás, maratás stb.) és azok minősítési módszereit. Diákjaink elsajátítják a vék ony réteg optikák (tükrözés gátló rétegszerkezetek, interferencia szűrők, stb.) tervezésének, gyártásának és minősítésének alapjait. Betekintést nyernek a felületi struktúrák és a hullámvezetők létrehozásának témakörébe és ezáltal eljutnak a korszerű integrált optikai eszközök működésének , gyártástechnológiai problémáinak megértéséhez.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadások 70%-án,1 ZH vizsga-
időszakban
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kocsányi László-Várkonyi Sándor: Optikai anyagok és technológiák
A „Bevezetés a modern optikába II”. kötetének (Műegyetemi Kiadó, 1988, szerk. Richter Péter) 5. fejezete.
HK. Pulker: Coatings on glass, Elsevier, ,1984, ISBN0-444-42360-5
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
27
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
65
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kocsányi László
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter