Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
2. A tárgy angol címe Computational Simulation at Atomic Scale in Solids
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Gali Ádám beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2012.10.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2012.11.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjainak ismerete.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK, VBK és VIK BSc és MSc képzéseinek ajánlott szabadon választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
Bevezetés a lehetséges alkalmazásokba, Unix alapjai Molekulák és tökéletes kristályok geometriája A szilárdtest különböző modelljei Az atommagok és az elektronok szétválasztása: Born-Oppenheimer közelítés, pszeudopotenciálok, projektorok Tipikus bázisfüggvények és tulajdonságaik: síkhullámok, lokalizált bázistípusok Hartree-Fock elmélet, azon alapuló módszerek Félempirikus számítási módszerek Sűrűségfunkcionál-elmélet: Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham tételek, az elmélet (fél)lokális közelítései A DFT-n alapuló szoros-kötés számítási módszer Hibridfunkcionálok Időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet, sokrészecske perturbációs módszerek: bevezetés
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A gyakorlaton mutatott teljesítmény, illetve a házi feladat elvégzésének minősége alapján alakul ki az osztályzat. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
Pótlási hét
14. Konzultációs lehetőségek
Oktatóval történő megegyezés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gali Ádám: Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben: elmélet és gyakorlat I.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
50
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Gali Ádám
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter