Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 1 Mechanika
2. A tárgy angol címe Physics 1 Mechanics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX00 Matematika A1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Noszticzius Zoltán beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.08.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.09.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai fizika; differenciál- és integrálszámítás, közönséges diffegyenletek alapjai, vektoralgebra, komplex számok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A mechanika felosztása. Kinematikai alapfogalmak. Vonatkoztatási rendszer, koordinátarendszer. Sebesség. Gyorsulás. Egyenesvonal ú mozgások. Szögsebesség, szöggyorsulás. Tangenciális, centripetális gyorsulás. Simuló kör. Körmozgás. I. axióma. Inerciarendszer. II. axióma. Erő, tömeg. Súly, súlytalanság. Súlyos és tehetetlen tömeg. III. axióma. Erők szuperpozíciója. Erőtörvények. Mozgásegyenlet. Mozgás nem- inerciarendszerekben. Tehetetlenségi erők. Pontrendszer, kontinuum. Belső, külső erők. Mozgásegyenlet. Tömegközéppont fogalma, impulzusa. Kiterjedt test impulzusa. Impulzustétel pontra, kiterjedt testre. Tömegközépponti tétel. Impulzusmegmaradás. Vektor momentuma . Impulzusmomentum. Forgatónyomaték. Impulzusmomentum tétel és megmaradás. Centrális erőtér. Munka. Teljesítmény. Energia, energiamegmaradás. Kinetikus energia. Kinetikus energia tétel. Konzervatív erőtér. Potenciális energia. Ekvipotenciális felül etek. Mechanikai energia megmaradási tétel. Konzervatív erőtér. Disszipatív erők. Mozgás homogén erőtérben. Rezgések. Bolygómozgás. Kepler törvényei, kéttest probléma. Kényszerek. Súrlódás. Lejtők. Merev testek. Transzláció, rotáció. Mozgásegyenletek. Egyenértékű erőrendszer. Erőpár . Merev test forgása, tehetetlenségi nyomaték. Forgási energia. Fizikai inga. Torziós inga. Kontinuumok. Térfogati, felületi erők. Mozgásegyenlet. Rugalmas testek. Nyújtás. Nyírás. Fluidumok. Folyadékok, gázok sztatikája. Nyomás. Forgó folyadék. Arkhimédész törvénye. Ideális, visz kózus fluidum. Áramlás. Mérlegegyenletek. Tömegmérleg. Kontinuitási egyenlet. Bernoulli-egyenlet. Viszkozitás. Közegellenállás. Turbulencia. Emelt szint: Galilei transzformáció és a Galilei-féle relativitás. Általános koordináták és impulzusok, Hamilton formalizmus. Oszcillátor és rotátor tárgyalása Hamilton-formalizmusban. Tenzorok. Jacobi tenzor, dilatációs tenzor. Izotróp rugalmas test: Hooke törvény. Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: nyomás- és sebességeloszlás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
- vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
Budó Ágoston: Mechanika; Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
48
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Farkas Henrik
docens
Kémiai Fizika Tanszék
Dr. Márkus Ferenc
adjunktus
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Noszticzius Zoltán