Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Fizika 1 Mechanika levelező képzésen
2. A tárgy angol címe Physics 1 Mechanics in Correspondence Course
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX30 MatematikaL1c
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Noszticzius Zoltán beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.08.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.10.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai fizika; differenciál- és integrálszámítás, közönséges diffegyenletek alapjai, vektoralgebra, komplex számok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, levelező BSc képzés, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A mechanika felosztása. Kinematikai alapfogalmak. Vonatkoztatási rendszer, koordinátarendszer. Sebesség. Gyorsulás. Egyenesvonal ú mozgások. Szögsebesség, szöggyorsulás. Tangenciális, centripetális gyorsulás. Simuló kör. Körmozgás. I. axióma. Inerciarendszer. II. axióma. Erő, tömeg. Súly, súlytalanság. Súlyos és tehetetlen tömeg. III. axióma. Erők szuperpozíciója. Erőtörvények. Mozgásegyenlet. Mozgás nem- inerciarendszerekben. Tehetetlenségi erők. Pontrendszer, kontinuum. Belső, külső erők. Mozgásegyenlet. Tömegközéppont fogalma, impulzusa. Kiterjedt test impulzusa. Impulzustétel pontra, kiterjedt testre. Tömegközépponti tétel. Impulzusmegmaradás. Vektor momentuma . Impulzusmomentum. Forgatónyomaték. Impulzusmomentum tétel és megmaradás. Centrális erőtér. Munka. Teljesítmény. Energia, energiamegmaradás. Kinetikus energia. Kinetikus energia tétel. Konzervatív erőtér. Potenciális energia. Ekvipotenciális felül etek. Mechanikai energia megmaradási tétel. Konzervatív erőtér. Disszipatív erők. Mozgás homogén erőtérben. Rezgések. Bolygómozgás. Kepler törvényei, kéttest probléma. Kényszerek. Súrlódás. Lejtők. Merev testek. Transzláció, rotáció. Mozgásegyenletek. Egyenértékű erőrendszer. Erőpár . Merev test forgása, tehetetlenségi nyomaték. Forgási energia. Fizikai inga. Torziós inga. Kontinuumok. Térfogati, felületi erők. Mozgásegyenlet. Rugalmas testek. Nyújtás. Nyírás. Fluidumok. Folyadékok, gázok sztatikája. Nyomás. Forgó folyadék. Arkhimédész törvénye. Ideális, visz kózus fluidum. Áramlás. Mérlegegyenletek. Tömegmérleg. Kontinuitási egyenlet. Bernoulli-egyenlet. Viszkozitás. Közegellenállás. Turbulencia. Emelt szint: Galilei transzformáció és a Galilei-féle relativitás. Általános koordináták és impulzusok, Hamilton formalizmus. Oszcillátor és rotátor tárgyalása Hamilton-formalizmusban. Tenzorok. Jacobi tenzor, dilatációs tenzor. Izotróp rugalmas test: Hooke törvény. Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: nyomás- és sebességeloszlás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadások 70 %-án vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
Budó Ágoston: Mechanika; Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
1
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
47
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Farkas Henrik
docens
Fizika Tanszék
Dr. Márkus Ferenc
adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György