Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 1M – Válogatott fejezetek
2. A tárgy angol címe Physics 1M – Selected Topics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE14AX10 Fizika 1M
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Noszticzius Zoltán beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.01.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.06.12.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai fizika; differenciál- és integrálszámítás, közönséges diffegyenletek alapjai, vektoralgebra, komplex számok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, BSc képzés, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak fakultatív, emelt szintű tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Galilei transzformáció és a Galilei-féle relativitás. Általános koordináták és impulzusok, Hamilton formalizmus. Oszcillátor és rotátor tárgyalása Hamilton-formalizmusban. Tenzorok. Jacobi tenzor, dilatációs tenzor. Izotróp rugalmas test: Hooke törvény. Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: nyomás- és sebességeloszlás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az oktató rendelkezése és a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A félév elején egyeztetett időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
Budó Ágoston: Mechanika; Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
0
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
60
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Farkas Henrik
néhai egyetemi docens
(Kémiai) Fizika Tanszék
Dr. Márkus Ferenc
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György