Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mintázatképződés mikro- és makroskálán
2. A tárgy angol címe Pattern Formation at Micro- and Macroscale
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lagzi István László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.10.28. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.12.19.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kémiai (fizikai kémia) és matematikai (analízis) alapok.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható speciálkollégium alap- és mesterszakos fizikus hallgatóknak.
11. A tárgy részletes tematikája
1. Alapvető ismeretek összefoglalása, bevezetés 2. Kémiai reakciók; közönséges differenciálegyenletek és megoldásuk (analitikus és numerikus módszerek) 3. Fázistér; stacionárius pontok; lineáris stabilitásvizsgálat 4. Diffúziós egyenletek; advekciós egyenletek; parciális differenciálegyenletek; kezdeti- és határfeltételek 5. Parciális differenciálegyenletek analitikus megoldási módszerei 6. Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei; „method of lines”; térbeli diszkretizáció, időbeli integrálás 7. Kémiai mintázatok makroskálán I: BZ hullámok, autokatalitikus frontok 8. Kémiai mintázatok makroskálán II: FDO-, Turing és Liesegang mintázatok, Turing instabilitás vizsgálata 9. Nanorészecskék fizika és kémiai tulajdonságai. Nanorészecskék előállítása és szintézise 10. Kémiai mintázatok mikroskálán: mintázatok nanorészecskékből. 11. Sztochasztikus modellek; átmeneti valószínűség; Monte-Carlo szimulációk 12. Komplex rendszerek: reakció-diffúzió-advekció; modellezési eljárások; alkalmazás: légkörkémiai terjedési modellek
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az órákon vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetve (F épület, III. lépcsőház, Fizika Tanszék, I. emelet, Kémiai Fizika Csoport)
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Turányi Tamás, Reakciómechanizmusok vizsgálata, Akadémiai Kiadó, 2010
P.W. Atkins: Fizikai kémia I-III., Tankönyvkiadó, 1992
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
18
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lagzi István László
egyetemi docens
Fizika Tanszék, KémFizCsop
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András