Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti fizika gyakorlat 3
2. A tárgy angol címe Practical Course in Experimental Physics 3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF02 KisFiz1 BMETE92AF36 SzámMódFiz2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Újsághy Orsolya beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, elektromágnességtan, többváltozós függvények
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Számítási feladatok a Kísérleti fizika 3 tantárgy témaköreihez kapcsolódóan.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A gyakorlatok 70%-án való részvétel (katalógus). A félév során írt mindkét záthelyiből legalább 40%-os (elégséges) eredmény. vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
zárthelyik egy alkalommal a szorgalmi időszakban pótolhatók
14. Konzultációs lehetőségek
szorgalmi időszakban előzetes megbeszélés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kísérleti Fizika példatár (http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár
Füstöss László: Hőtan feladatok, Műegyetemi Kiadó, 2004.
Alex Hudson-Rex Nelson: Útban a modern fizikához, 42-44. fejezet
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
22
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Újsághy Orsolya
egyetemi docens
Eméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László