Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mechanika gyakorlat 1
2. A tárgy angol címe Practical Course in Mechanics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AF35 SzámMódFiz1 BMETE13AF02 KisFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zaránd Gergely beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
fizikai alapismeretek, matematikai analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A Mechanika 1 előadást kiegészítő gyakorlat. A gyakorlatokon a témavezetők néhány típusfeladat megoldását ismertetik, másik felükben pedig a hallgatók előre kiadott (és kötelezően beadandó) házi feladatok megoldását mutatják be. Tematika: Tömegpont általános mozgása (görbevonalú koordinátázás, gömbi és hengerkoordináták). Egy szabadságfokú rezgések tárgyalása, gerjesztett, anharmónikus rezgések. Mozgások leírása a forgó Földön. Tehetetleségi nyomaték tenzor számítása. Euler-egyenlet, Euler-szögek. Virtuális munka elve, a D'Alambert elv. Lagrange I differenciálegyenlet alkalmazása. Lagrange II differenciálegyenlet alkalmazása. Csatolt rezgések, normál koordináták. A Hamilton függvény, Hamilton-egyenletek. Töltött részecske elektronágneses térben. Szabad relativisztikus részecske Lagrange- és Hamilton-tárgyalása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Évközi zárthelyik, házi feladatok formájában. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Nagy Károly: Elméleti mechanika, — Landau, L.D. – Lifsic, E.M. : Elméleti fizika I-II,
Budó Ágoston: Mechanika, — Goldstein, H.: Classical Mechanics
Arnold, V.I. : A klasszikus mechanika matematikai módszerei
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
42
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
94
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zaránd Gergely
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László