Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantummechanika gyakorlat 1
2. A tárgy angol címe Practical Course in Quantum Mechanics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF23 Mechanika1 BMETE92AF36 SzámMódFiz2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, elektrodinamika, lineáris algebra, analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja a kvantummechanika alapjainak elsajátításához szükségek feladatok megoldása. Tematika: Matematikai alapok: Hilbert tér, operátorok, sajátértékek. A Schrödinger-egyenlet megoldása egyszerű rendszerekre. Egydimenziós potenciálgát, alagúteffektus. Sommerfeld polinom módszer. Harmonikus oszcillátor. Impulzusmomentum operátorok sajátérték problémája. A hidrogénatom sajátenergiái és sajátállapotai. Rayleigh-Ritz variációs elv. Rayleigh-Schrödinger stacionárius perturbációszámítás. Dirac (időfüggő) perturbációszámítás. Héliumatom. Hartree módszer.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok és zárthelyi dolgozatok teljesítése vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Szunyogh László, Udvardi László, Ujfalusi László, Varga Imre: Kvantummechanika feladatgyűjtemény, BME, 2013
Gálfi László-Rácz Zoltán: Elméleti fizikai példatár 3, Tankönyvkiadó, 1983
F. Constantinescu, E. Magyari: Kvantummechanika feladatok, Tankönykiadó, 1972
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
28
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
4
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szunyogh László
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László