Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Statisztikus fizika gyakorlat 1
2. A tárgy angol címe Practical Course in Statistical Physics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF21 KisFiz3 BMETE95AF00 ValSzám BMETE15AF27 Kvantum1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zaránd Gergely beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A Statisztikus fizika 1 előadást kiegészítő gyakorlat. A gyakorlatokon a témavezetők néhány típusfeladat megoldását ismertetik, másik felükben pedig a hallgatók előre kiadott (és kötelezően beadandó) házi feladatok megoldását mutatják be. Tematika: Mikro- és makroállapotok, zárt és kölcsönható rendszerek, egyensúly, ergodicitás. Az egyenlő valószinüségek elve, statisztikus fizik ai entrópia, kapcsolat a termodinamikával. Különböző sokaságok és ekvivalenciájuk. Termodinamikai potenciálok, flu ktuációk Einstein elmélete. Ideális gázok, Fermi-Dirac, Bose-Einstein és Maxwell-Boltzmann statisztikák. Hőmérsékleti sugárzás. Kölcsönható rendszerek, párkorrelációs függvény, árnyékolás. (Viriál sofejtés.) A van der Waals egyenlet, átlagtér elmélet, kritikus viselkedés.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok illetve zárthelyik alapján vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
David Chandler: Introduction to Modern Statistical Physics
Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
38
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zaránd Gergely
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Kertész János
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László