Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Elektrodinamika 2
2. A tárgy angol címe Electrodynamics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF25 Eldin1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis, alapozó elektrodinamika ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy alapozó elektrodinamika ismeretekre építve, haladó témaköröket dolgoz fel. Elektrosztatika: Laplace egyenlet megoldása gömbi és hengerkoordinátákban. Földelt gömb külső térben, csúcshatás . Multipólus kifejtés gömbi koordinátákban. A polarizáció anyagi modellje, Clausius-Mossotti egyenlet, molekuláris polarizálhatóság. Magnetosztatika és kvázisztatikus terek: mágneses skalárpotenciál, gömbmágnes tere, megoldási módszerek nemlineáris anyagok ban. Dinamika: elektromágneses hullámok vákuumban és anyagban. Diszperzió, plazmafrekvencia, Kramers-Kronig relációk. Hullámvezető, üregrezonátor. Veszteségek, jósági tényező. Oszcilláló töltésrendszerek sugárzása. Elektromos dipól, kvadrupól, mágneses dipó l sugárzás. Tetszőleges mozgást végző töltés Liénard-Wiechert potenciálja, térerősségek, sugárzás teljesítménye, szögeloszlása, spektruma. Szinkrotronsugárzás. Elektromágneses hullámok szórása, hatáskeresztmetszet, szórás szilárd testen és gázon. Cserenkov sug árzás, átmeneti sugárzás. Abraham-Lorentz-féle sugárzási visszahatás. Relativisztikus elektrodinamika: Lagrange-formalizmus. Ponttöltés és elektromágneses tér kölcsönhatása kovariáns alakban, energia-impulzus tenzor, komponensek jelentése, energia-impulzus mérlegegyenlet. Sugárzási tér relativisztikus tárgyalása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az aláírás feltétele a kapcsolódóElektrodinamika gyakorlat 2tárgy teljesítése legalább elégséges eredménnyel vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
-
14. Konzultációs lehetőségek
egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
6
16.8 Vizsgafelkészülés
12
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László