Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantummechanika 2
2. A tárgy angol címe Quantum Mechanics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF27 Kvantum1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kvantummechanika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés Fizikus specializáció kötelezően válaszható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja a magasabb szintű kvantummechanika ismeretek elsajátítása és az ehhez kapcsolódó feladatok megoldása. Tematika: Hullámfüggvény Wentzel-Kramers-Brillouin közelítésben. Kváziklasszikus kvantálás. Időfejlődés és kvantummechanikai leírási módok: Schrödinger-, Heisenberg- és Dirac-kép. Sűrűségoperátor. Neumann-egyenlet. Szimmetriák és infinitezimális transzformációk. Időeltolás, időtükrözés. A szóráselmélet. Hullámcsomagok. Hatáskeresztmetszet. Green-függvények, Lippmann-Schwinger egyenlet. Born sorozat. Parciális hullámok módszere. Mozgás elektromágneses térben. Aharonov-Bohm effektus, Landau nívók. Relativisztikus kvantummechanika. Klein-Gordon egyenlet. Dirac egyenlet. Kontinuitási egyenlet, Lorentz invariancia, teljes impulzusmomentum, pozitron. Dirac egyenlet megoldása centrális erőtérben, hidrogénatom. Nem-relativisztikus határeset, spin-pálya kölcsönhatás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az aláírás feltétele a kapcsolódóKvantummechanika gyakorlat 2 tárgy legalább elégséges teljesítése vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
vizsgaidőszak elején, szorgalmi időszak végén
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Apagyi Barnabás: Kvantummechanika, Műegy. jegyzet, 2005. — Dr. Szunyogh László, Kvantummechanika, elektr. jegyzet
Marx György: Kvantummehanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Nagy Károly: Kvantummechanika, Tankönyvkiadó Budapest, 1978.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
4
16.8 Vizsgafelkészülés
14
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szunyogh László
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László